Vedtekter

Vi tror deg-stiftelsen en alminnelig stiftelse i tråd med stiftelsesloven kapittel. I, II og IV. 

§ 1 Navn

Stiftelsens navn er Vi tror deg-stiftelsen.

Stiftelsen er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer 918 893 636. 

§ 2 Hjemsted

Stiftelsen er landsdekkende, men har sitt hjemsted i Oslo, Norge.

§ 3 Formål

 • Stiftelsen formål er å støtte alle som har opplevd voldtekt, seksuelle overgrep og vold.

 • Stiftelsens formål er å bidra til bedre oppfølging og ivaretakelse av fornærmede og deres pårørende.

 • Stiftelsen formål er å bidra til kunnskap, opplysning og åpenhet om vold og seksuelle overgrep.

 • Stiftelsens formål er å sikre fornærmede bedre rettsvern innenfor vårt rettssystem, samt påvirke myndigheter til å styrke rettssikkerheten.

 • Stiftelsens formål er å arbeide for å forebygge og forhindre seksuallovbrudd.

 • Stiftelsens formål er å bidra til å redusere senskader og etterreaksjoner etter vold og overgrep.

 • Stiftelsens formål er å påvirke myndigheter til å utjevne regionale forskjeller og bedre rettsvernet, ivaretakelsen og behandlingstilbudet etter vold og overgrep over hele landet.

 • Stiftelsens formål er å samarbeide med andre stiftelser, organisasjoner og instanser som jobber innenfor feltet.

§ 4 Grunnkapital 

Stiftelsen grunnkapital er på kroner 100 000 (hundre tusen). Det forutsettes at kapitalen senere vil bli øket ved innsamlinger, gaver, støttemedlemskap og annet.

§ 5 Kapital og avkastning

Stiftelsen skal med sin kapital og avkastning bidra til formålsnyttige prosjekter.

Stiftelsens kapital plasseres og forvaltes av styret iht. stiftelsesloven § 18. Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Dersom avkastningene eller deler av denne ikke blir benyttet et år, overføres midlene til bruk i det påfølgende eller senere år.

Stiftelsens regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 6 Stiftelsens styre

Vi tror deg-stiftelsen ledes av et styre på tre til syv personer. Styret sammensettes under iakttakelse av følgende kriterier:

 • Styremedlemmene skal ha variert kompetanse for den allmennyttige stiftelsen.
 • Styremedlemmene skal ha interesse for den allmennyttige stiftelsen.
 • Styremedlemmene skal ha engasjement for å sikre stiftelsens formål.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten er til stede og ved simpelt flertall.

Styret er stiftelsen høyeste organ og har ansvaret for å forvalte stiftelsen i tråd med

stiftelsens formål.

§ 7 Valg

Styret velger selv sin leder.

Styremedlemmer velges for to år. Gjenvalg kan finne sted. Stiftelsens grunnlegger, June Holm, kan til enhver tid sitte i styret.

Når styremedlemmer er på valg, velges nye styremedlemmer på årsmøte eller ekstraordinært møte. Det sittende styret skal ha ansvar for rekruttering av nye styremedlemmer.

Når et styremedlem fratrer oppnevner de gjenværende et nytt medlem, med mindre styret på forhånd har truffet vedtak om en etterfølger eller beslutter å redusere antallet styremedlemmer innenfor rammen angitt i første avsnitt ovenfor.

§ 8 Drift

Styret kan foreta nødvendige ansettelser og utpeke en daglig leder. Instruks for daglig leder fastsettes av styret.

§ 9 Årsmøte

Stiftelsen skal holde årsmøte hvert år innen utgangen av mai. Senest to uker før årsmøte skal styremedlemmene motta innkalling med dagsorden og sakspapirer.

Årsmøtet treffer beslutninger med simpelt flertall blant de fremmøtte, med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Hvert medlem har én stemme.

Årsmøte skal behandle:

 1. Styrets beretning
 2. Årsregnskap
 3. Valg av styremedlemmer
 4. Valg av revisor
 5. Endring av vedtekter
 6. Andre sakker som er fremmet til behandling

Det skal føres protokoll fra årsmøtet som skal underskrives.

§ 10 Vedtekter

Styret har myndighet til å endre vedtektene. Vedtektsendringer krever enstemmighet. Vedtektsendringer må registreres og godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§ 11 Avvikling

Stiftelsen kan avvikles hvis et flertall av styrets medlemmer på to påfølgende årsmøter med minimum ett års mellomrom vedtar dette. Gjenværende midler skal da benyttes til aktiviteter i tråd med stiftelsens formål.