Om vold

- Hva er vold?

De vanligste formene for vold er: 

 • Fysisk vold

 • Psykisk vold
 • Materiell vold

 • Seksuell vold
 • Økonomisk vold
 • Latent vold
 • Vold i oppdragelsesøyemed
 • Strukturell vold
 • Digital vold

Listen med ulike voldsformer er lang. Det kan være at du har opplevd eller opplever andre typer vold enn det som er presentert her. Ulike former for vold kan foregå samtidig i voldelige forhold.

  - Hva er fysisk vold?

  All vold som innebærer fysisk kontakt. Det kan være slag, spark, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting, kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold. 

  - Hva er psykisk vold?

  Psykisk vold er bruk av ord eller handlinger som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre. Å nedvurdere, være likegyldig til, ignorere eller ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempel: "Du er ikke verdt noe", "du er stygg", "ingen er glad i deg", "jeg banker deg" eller "jeg skal drepe deg".

  - Hva er seksuell vold?

  Seksuell vold er alle former for seksuelle krenkelser. Det kan være handlinger eller forsøk på å gjennomføre krenkelser som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, seksuelle overgrep og voldtekt. 

  Det innebærer også handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt. Det kan eksempelvis være seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi.

  - Hva er materiell vold?

  Materiell vold kan være knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander. Det kan også være slag i vegger, dører og liknende.

  - Hva er økonomisk vold?

  Økonomisk vold er å ta kontroll over andres økonomi. For eksempel at den ene partneren ikke får ha kontroll over egen eller felles økonomi.

  - Hva er latens vold?

  Vold som "ligger i luften" eller fryktes gjennom ulike stemningsleier. Det kan for eksempel være en spesiell stemning før eller etter voldsepisoder.

  - Hva er vold i oppdragelsesøyemed?

  Vold i oppdragelsesøyemed er fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å endre adferden til barn og unge.

  - Hva er strukturell vold?

  Strukturell vold er en form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles. Dette kan eksempelvis være:

  • Sexisme. Undertrykking og nedlatende holdninger til personer på bakgrunn av kjønn.
  • Rasisme. Oppfatninger, holdninger eller handlinger som deler mennesker inn i påståtte «raser» hvor noen hevdes å være mer verdifulle enn andre. I dag brukes begrepet rasisme også i vid betydning om flere former for etnisk diskriminering som ikke nødvendigvis bygger på forestillingen om «menneskeraser», men som også skjer på basis av andre kjennetegn som nasjonalitet, utseende, kultur eller religion.

  - Hva er digital vold?

  Digital vold er trusler og trakassering gjennom sosiale medier, e-post, telefon eller andre meldinger. Det kan også være overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier. Digital vold innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

  - Hva er negativ sosial kontroll?

  Negativ sosial kontroll er ulike former for oppsyn, press, trusler og tvang som utøves for å sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familien eller gruppens normer. Kontrollen kjennetegnes ved at den er systematisk og kan bryte med den enkeltes rettigheter i henhold til blant annet barnekonvensjonen og norsk lov.