STYRET

Andrea Voldum

Styreleder

andrea@vitrordeg.com

June Holm

Nestleder

june@vitrordeg.com

Wenche Voll

Styremedlem

wenche@vitrordeg.com

VEDTEKTER

§ 1: Stiftelsens navn er Vi Tror Deg-Stiftelsen.

§ 2: Stiftelsen er hjemmehørende i Oslo kommune. Stiftelsen er en ideell stiftelse i tråd med stiftelsesloven kapittel. I, II og IV.

§ 3: Det opprettes en stiftelse for å stå sammen mot voldtekt. Vi jobber for å forebygge voldtekt, avdekke seksuelle krenkelser, påvirke myndighetene til å styrke rettssikkerheten og ivareta voldtektsoffer og deres pårørende.

§ 4: Stiftelsens formål er å arbeide for at voldtektsutsatte og pårørende sikres et bedre rettsvern i kriminalpolitikken og innenfor vårt rettssystem. Stiftelsen skal med sin kapital og avkastning av kapital bidra til konkrete prosjekter som kan bidra til å trygge rettssikkerheten som fornærmet for kriminelle handlinger, og at man skal kunne ferdes trygt i samfunnet uten å bli utsatt for voldtekt, overgrep eller seksuelle traumer. Stiftelsen skal også sørge for at de som utsettes for kriminelle handlinger sikres bedre oppfølging og ivaretakelse i etterkant av den kriminelle handling.

§ 5: Stiftelsen tegnes av styres leder og styrets medlemmer. Styret foretar nødvendige ansettelser og utpeker en daglig leder. Instruks for daglig leder fastsettes av styret.

§ 6: Stiftelsen ledes av et styre på minimum 2 personer og maksimum 7 personer med en leder og nestleder. Styremedlemmer velges for 4 år. Gjenvalg kan finne sted, dog slik at ingen kan være styremedlemmer for mer enn 3 perioder. Stiftelsens grunnleggere Andrea Voldum og June Holm kan til enhver tid sitte i styret uavhengig av overstående begrensning. Når styremedlemmer er på valg velges nye styremedlemmer på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Det sittende styret skal ha ansvar for rekruttering av nye styremedlemmer. Styret skal ha en sammensetning av personer som har kompetanse og engasjement for å sikre stiftelsens formål. Styremedlemmer kan ikke inneha verv eller stilling i organisasjoner/bedrifter med tilstøtende virksomhet til Stiftelsen.

§ 7: Styre er stiftelsen høyeste organ og har ansvaret for å forvalte stiftelsen midler i tråd med stiftelsens formål. Disposisjoner som reduserer stiftelsens grunnkapital og utspill fra stiftelsen i viktige holdningsspørsmål krever tilslutning fra ¾ av styrets medlemmer.

§ 8: Stiftelsen er beslutningsdyktig når flere enn halvparten er til stede og ved simpelt flertall. Styret har myndighet til å endre vedtektene. Vedtektsendringer krever enstemmighet. Vedtektsendringer må registreres og godkjennes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

§ 9: Stiftelsens kapital er på kr 100.000. Det forutsettes at kapitalen senere vil bli øket ved innsamlinger, gaver, støttemedlemskap og annet. Kapitalen og avkastningen av denne skal benyttes til stiftelsens formål. Dersom avkastningene, eller deler av denne et år ikke blir benyttet, overføres midlene til bruk i det påfølgende eller senere år.

§ 10: Stiftelsens kapital plasseres og forvaltes av styret iht. stiftelsesloven § 18. Stiftelsens samlede kapital skal til en hver tid forvaltes slik at sikkerheten ivaretas på en forsvarlig måte og at avkastningen blir best mulig for å ivareta formålet.