STATISTIKK

Nedenfor er et utdrag fra Kripos sin årlige rapport om voldtektssituasjonen i Norge fra 2015: 

  • Antall kategoriserte anmeldelser: 1081
  • Antall gjerningspersoner registrert i kategoriserte anmeldelser: 893
  • Antall fornærmede registrert i kategoriserte anmeldelser: 1049
Dataene som er hentet fra Kripos' egen statistikkføring, gjelder anmeldte voldtekter og kan på grunn av store mørketall ikke nødvendigvis genera­liseres til den reelle voldtektssituasjonen.

Antallet voldtektsanmeldelser var stabilt i perioden 2011-2014, men økte med 12 % fra 2014 til 2015. Dersom man legger til anmeldelser som gjelder voldtekt av barn under 14 år etter ny straffelov, blir økningen på om lag 15 %. Andelen festrelaterte voldtekter var 39 % i 2015, og utgjorde i perioden 2011-2015 den største kategorien voldtekter. Antallet overfallsvoldtekter er uendret fra 2014, men andelen var den laveste for perioden 2011-2015. Både antallet og andelen sårbarhetsvoldtekter var i 2015 den høyeste for perioden 2011-2015. Flere voldtekter finner sted ved første fysiske møte etter at de involverte har etablert kontakt på internett.

Fra 2014 til 2015 økte antallet voldtektsanmeldelser med 12 %. Det er å håpe at økningen skyldes lavere mørketall og ikke flere hendelser. En svært viktig endring i den nye straffeloven som trådte i kraft 1. oktober 2015, er at all seksuell omgang med barn under 14 år nå defineres som voldtekt. Økningen i antallet voldtektsanmeldelser er derfor naturlig nok større dersom vi inkluderer anmeldelser etter de nye bestemmelsene om voldtekt av barn under 14 år. Lovendringen bidrar til å styrke barns rettssikkerhet og gi dem et sterkere vern mot å bli utsatt for seksuelle overgrep. Barn er en særlig sårbar gruppe og skal gis høy prioritet.