REAKSJONER ETTER VOLDTEKT

De som blir utsatt for voldtekt kan bli påført en rekke fysiske og psykiske skadevirkninger. De psykiske følgene av en voldtekt er ofte omfattende og langvarige, og kan også gi utslag i kroppslige plager.

Det er viktig å vite at man kan få det bra igjen etter voldtekt, og det ønsker vi å hjelpe deg med. Det aller viktigste er at man har noen å snakke med, slik at man ikke må bære på hendelsen alene.

Det er normalt å få sterke følelsesmessige reaksjoner og utbrudd etter en voldtekt. Dette er normale reaksjoner på en unormal situasjon.

Dette kan du oppleve av etterreaksjoner:

 • Skamfølelse
 • Skyldfølelse
 • Depresjon
 • Angst
 • Panikk
 • Frykt
 • Isolasjon
 • Sorg
 • Savn
 • Negativ selvfølelse
 • Søvnvansker og mareritt
 • Hukommelsesproblemer
 • Konsentrasjonsvansker
 • Humørsvingninger
 • Ensomhet
 • Anspenthet
 • Skvettenhet
 • Grenseløshet
 • Dissosiasjon
 • Vegring
 • Hat
 • Handlings- og følelseslammelse
 • Sinne, utagering, irritasjon, frustrasjon
 • Fysiske kroppslige plager
 • Endringer i appettitt
 • Tankeforstyrrelser i reaksjonsfasen
 • Kontrollbehov
 • Samlivsproblem
 • Spiseproblem
 • Selvmordsproblematikk
 • Identitetsproblemer
 • Rusavhengighet

De vanligste kroppslige reaksjonene er hodepine, kvalme, brekninger, diaré, svette, hjertebank, hurtig puls, svimmelhet, skjelvinger, nummen følelse i armer og ben. I tillegg kommer smerter fra de fysiske skader hen ble påført under voldtekten. De psykiske etterreaksjonene kan være så sterke at man kan tro man har fått en alvorlig sykdom.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vitne til en eller flere hendelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske. Det finnes behandling for dette. Diagnostiske symptomer for PTSD omfatter gjenopplevelser av det opprinnelige traumet (eller traumene) gjennom «flashbacks» eller mareritt, unngåelse av stimuli knyttet til traumet, og økt spenningsnivå- for eksempel problemer med søvn, sinne, skvettenhet og hyperårvåkenhet.